Domů

Jak se vám líbí veřejné prostory v Týně nad Vltavou? Na těchto stránkách se můžete seznámit s projektem, který si klade za cíl podnítit úpravu vybraných problémových lokalit ve městě. Zlepšení veřejných prostor pomáháte i vy – 837 obyvatel města vyplnilo dotazník, ve kterém jsme mapovali chování uživatelů ve městě a zjišťovali jsme, jaká místa nás všechny nejvíce trápí. Závěry jsme přednesli na panelové diskusi konané v týnské Sokolovně. Stručný článek je umístěn zde na webu (vyjde v dubnovém Vltavínu). Podrobně argumentovaná verze vyjde v brožuře, kterou připravujeme s podporou Nadace Proměny Karla Komárka. S dalšími výsledky se můžete seznámit na Sokolovně, kde probíhá výstava prací žáků místních škol věnovaných veřejnému prostoru. Můžete také pokračovat ve vyjádření svých názorů na veřejné prostory ve městě a jejich silné a slabé stránky – na Sokolovně je za tím účelem připravena pocitová mapa.

Projekt organizuje Spolek pro rozvoj regionu. Je podpořen grantem v programu Proměň své město Nadace Proměny Karla Komárka. Projekt podporuje město Týn nad Vltavou a Městské centrum kultury a vzdělávání.

 

O projektu

Projekt Týn nad Vltavou – město pro život si klade za cíl otevřít diskusi o využívání veřejného prostoru v Týně nad Vltavou. Veřejným prostorem rozumíme veškerá prostranství, která nejsou vyhrazena pro soukromé využívání, nezávisle na majiteli. S pomocí odborníků hodláme nabídnout obyvatelům města i představitelům samosprávy příklady dobré praxe řešení veřejného prostoru.

Aktivity projektu:

Dotazníkové šetření (Vltavín, leden 2019)

Diskuse s odborníky na plánování veřejného prostoru (13. března 2019, Sokolovna Týn nad Vltavou)

Výstava prací žáků a studentů týnských škol (Sokolovna, do 27. června 2019)

Workshop Nadace Proměny Karla Komárka – téma veřejný prostor (3. srpna 2019)

Den architektury – Proměny Hlineckého sídliště (28.-29. září 2019)

Druhé veřejné setkání – křest brožury, vyhodnocení projektu (listopad 2019)

Projekt organizuje Spolek pro rozvoj regionu. Je podpořen grantem v programu Proměň své město Nadace Proměny Karla Komárka. Projekt podporuje město Týn nad Vltavou a Městské centrum kultury a vzdělávání.

Lokality

V projektu řešíme následující lokality:

 1. Obchodní dům Bety, proluka a parkoviště:

  Lokalita 1 - OD Bety, proluka
  NEGATIVA/HROZBY: Esteticky nevhodná proluka před Billou vzniklá demolicí původních staveb narušuje uliční prostor Horního Brašova. Využití pouze pro vyhrazené parkoviště degraduje historickou hodnotu místa. Rozlehlá organizace zásobovacího dvora a navazující velkokapacitní kaskádové parkování bez dalšího využití znehodnocuje celé toto území.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Velký potenciál místa s ohledem na těsnou blízkost centra, případná vhodná zástavba proluky by odclonila parkoviště před Billou a opticky zredukovala objem obchodního domu při pohledu z Horního Brašova. Kaskádové parkoviště pod poštou nabízí plochy pro hodnotnou zástavbu navazující a posilující centrum města. Nové domy by měly obsahovat parkovací stání určená i pro veřejnost v obdobném počtu jako nyní. Město stále má možnost přikoupit spodní část parkoviště.

 2. Vinařického náměstí

  Lokalita 2 - Vinařického náměstí
  NEGATIVA/HROZBY
  : Historické náměstí je nyní odtrženo od dění ve městě. Ztratilo svůj charakter díky komunikačním a pohledovým bariérám (nepropustná zeleň, silnice upřednostňující auta), které rozdělily náměstí do tří spolu nekomunikujících částí (park u školy, parkoviště, spodní strana náměstí). Hlavní pěší propojení s centrem města vede přes zanedbané prostory podchodu a jeho předpolí.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Způsob plného využití objektu školy má značný vliv na život na náměstí a možný rozvoj obchodních aktivit v přilehlých domech. Vhodnou úpravou zeleně a komunikace lze posílit ucelenost náměstí.

 3. Zámecké nádvoří včetně zadního traktu radnice

  Lokalita 3 - Zámecké nádvoří
  NEGATIVA/HROZBY
  : Nedostatečné prostory knihovny, skladovací prostory muzea na úkor výstavních prostor, nevyužitý objekt bývalé hasičské stanice, stísněné prostory ZUŠ a galerie, plně nevyužitá nádvoří a půda muzea pro další aktivity. Absence smuteční síně ve městě.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Vhodným provozním a funkčním řešením lze posílit kulturně vzdělávací centrum, které může mít nadregionální renomé, jak v interiérových, tak exteriérových prostorech (např. i veřejný prostor pro umění). Nutné dořešení umístění a návaznosti na plánovanou smuteční síň.

 4. Nábřeží Valcha a předpolí starého mostu

  Lokalita 3 - Valcha a předpolí starého mostu
  NEGATIVA/HROZBY
  : Jasně nedefinované parkování s dominancí ploch pro automobily, nesourodé předpolí mostu, přemíra asfaltových ploch. Navazující levé nábřeží mezi mosty nenabízí vhodný přístup do řeky a rozlehlá travnatá plocha neposkytuje dostatek vyžití.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Předpolí technické památky – mostu nabízí dostatek prostoru pro kultivované řešení zeleně, chodníků, míst pro odpočinek, umělecká díla. Navazující levé nábřeží mezi mosty umožňuje klidné koupání v řece s výhledem na panorama centra města včetně úpravy vstupů do řeky, vytvoření příjemného intimnějšího prostoru pro relaxaci s doplněním volnočasových aktivit při zachování volného prostoru pro pořádání sportovních akcí.

 5. Areál ZŠ Malá Strana, prostory mezi BD Orlická

  Lokalita 5 - areál ZŠ Malá Strana a ul. Orlická
  NEGATIVA/HROZBY
  : Nevyužité prostory mezi bytovými domy v ulici Orlická bez kultivované zeleně a posezení. Rozlehlý, ale málo prostupný areál včetně ZŠ. Stísněný chodník podél vytížené komunikace kolem čerpací stanice.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Areál se nachází v těžišti Malé Strany a může tak fungovat jako volnočasový relaxační areál (dětská hřiště, sportoviště, komunitní zahrada apod.) pro širokou veřejnost, prorůstající mezi bytovými domy až na Orlickou ulici.

 6. Bývalá kotelna, okolí pomníku

  Lokalita 6 - Malá Strana - bývalá kotelna, okolí pomníku
  NEGATIVA/HROZBY
  : Chybí přirozené centrum Malé Strany. Zchátralý a nevyužitý objekt bývalé kotelny v centru sídliště. Neuspořádané prostranství v okolí pomníku.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Objekt bývalé kotelny lze nahradit multifunkčním objektem s velkokapacitním parkováním, které by řešilo nedostatek parkovacích míst na celém sídlišti. Možnost vytvoření lokálního centra (komunitní / mateřské centrum, klubovny, sportovní aktivity, kavárna…), včetně úpravy navazujících prostranství a okolí pomníku.

 7. Prostor od parkoviště Terna k ul. Budějovická

  Lokalita 7 - Prostor mezi Ternem a ul. Budějovická
  NEGATIVA/HROZBY
  : Komplikovaná prostupnost pro pěší, nekvalitní veřejná prostranství – první vizuální obraz města na cestě z ČB.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Možné zvýšení kapacity parkování pro přilehlé sídliště, kultivace zeleně a prostorů kolem obchodních domů.
  Posílení hlavních pěších tahů.

 8. Areál bývalých kasáren včetně gymnázia

  Lokalita 8 - Areál bývalých kasáren
  NEGATIVA/HROZBY
  : Územní rozlehlost, prolínání bydlení a průmyslu. Je vhodné umístění gymnázia mimo centrum města na periferii?
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Komplexní řešení rozvojových ploch s jasnou vizí a využití potenciálu řeky může vést k celkovému zatraktivnění místa. S tím souvisí i vhodné umístění domu pro seniory včetně řešení navazujících ploch. Po dokončení ulice Průmyslová dojde ke zklidnění ulice Havlíčkova.

 9. Hlinecké sídliště

  Lokalita 9 - Hlinecké sídliště
  NEGATIVA/HROZBY
  : Veřejná prostranství jsou v ulicích redukována na plochy pro parkování, nekvalitní zeleň, vyžilé povrchy chodníků a komunikací. Vnitrobloky jsou povětšinou holé bez zeleně, laviček a jakékoliv další vybavenosti. Absence obchodního parteru u náměstí Mládeže. Minimum sportovních ploch a dětských hřišť.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Panelové domy vytvářejí polouzavřené dvory a klasické uliční prostory s centrální plochou pro občanskou vybavenost. Celkovým systémovým řešením parkovacích míst lze uvolnit přehuštěné plochy ulic od aut a uzpůsobit je více potřebám chodců, doplnit mobiliářem a zelení. Vnitrobloky mohou být členěny na soukromé zahrádky u přízemních bytů a poloveřejnou část se vzrostlou zelení a mobiliářem dle požadavků jednotlivých bytových bloků. Posílení obchodního parteru na náměstí Mládeže rozšířením služeb a obchodních aktivit zvýší atraktivitu tohoto lokálního centra Hlinek s možným doplněním o podzemní parkování.

 10. Areál hotelu Blanice

  Lokalita 10 - Areál Blanice
  NEGATIVA/HROZBY
  : Areál Blanice kvůli propojovací chodbě mezi objekty vytváří bariéru v území. Neutěšený je i prostor parkoviště před hotelem.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: V rámci budoucích úprav po plánované dohodě s ČEZ by šlo volně pracovat se čtyřmi spodními objekty areálu. K diskuzi bude hledání nového využití areálu a řešení prostoru parkoviště.
  NEGATIVA/HROZBY: Areál sběrných surovin a stavebnin nevytváří svým využitím městotvorné prostředí. Navazující louky kolem ulice Polní jsou nevyužité, ale současně tvoří předpolí cca 20 ha určených pro rozvoj bydlení.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Celý blok s areálem sběrných surovin lze postupně zapojit do uliční sítě a využít ho pro veřejnou vybavenost (obchody, služby…) pro okolní plochy bydlení. Rozvojové plochy určené převážně pro bydlení by měly být
  řešeny tak, aby bylo pamatováno na kvalitu veřejného prostoru – ulice, náměstí, plochy pro relaxaci,
  cyklostezky, zeleň a zabránilo se tak vzniku rozlehlého nekvalitního satelitu.

 11. Areál sběrného dvora, stavebniny, rozvojové plochy za ulicí Polní

  Lokalita 11 - Areál stavebnin a sběrného dvora
  NEGATIVA/HROZBY
  : Areál sběrných surovin a stavebnin nevytváří svým využitím městotvorné prostředí. Navazující louky kolem ulice Polní jsou nevyužité, ale současně tvoří předpolí cca 20 ha určených pro rozvoj bydlení.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Celý blok s areálem sběrných surovin lze postupně zapojit do uliční sítě a využít ho pro veřejnou vybavenost (obchody, služby…) pro okolní plochy bydlení. Rozvojové plochy určené převážně pro bydlení by měly být řešeny tak, aby bylo pamatováno na kvalitu veřejného prostoru – ulice, náměstí, plochy pro relaxaci, cyklostezky, zeleň a zabránilo se tak vzniku rozlehlého nekvalitního satelitu.

 12. Sportovní areál

  Lokalita 12 - Sportovní areál
  NEGATIVA/HROZBY
  : Esteticky zanedbaný prostor mezi Sokolovnou a sportovní halou, nevyužívaný atletický ovál, absence volně přístupných sportovišť, neutěšený stav tribuny.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Lze vytvořit lehkoatletický areál s odpovídajícím zázemím využívaný nejen školami (případně přesunutým gymnáziem), ale i veřejností. Možné doplnění volně přístupných volnočasových sportovišť spolu s parkovými úpravami např. v duchu původní arcibiskupské zahrady zámku apod. může zvýšit atraktivitu celého areálu pro široké okolí.

Výsledky ankety

Ve středu 13. března 2019 proběhla v týnské Sokolovně panelová diskuse o veřejném prostoru ve městě. Setkání zahájila výstava prací dětí a teenagerů z místních škol, kteří rádi poukázali na konkrétní možnosti vylepšení prostoru v okolí školních budov. Následně představil popularizátor dobré architektury a předseda českobudějovické stavební komise Miroslav Vodák ze spolku CBArchitektura ukázky kvalitních veřejných prostorů v malých českých městech a obcích. Zdůraznil, že zkvalitňování veřejného prostoru nezávisí na penězích, ale na vůli samosprávy. Mnohdy totiž pro vznik kvalitní architektury a kvalitního veřejného prostoru stačí jen málo – dobrý a levný nápad a ochota prosadit jej, jak dosvědčují příklady ze středočeských Líbeznic (školka, komunitní centrum) nebo i třeba nám bližšího Úsilného či Kardašovy Řečice. Následovalo představení projektu Týn nad Vltavou – město pro život, který realizuje Spolek pro rozvoj regionu s podporou Nadace Proměny Karla Komárka. Markéta Pražanová shrnula motivy, které k projektu vedou – snahu prohloubit využívání mimořádného potenciálu, který město ve svém veřejném prostoru má. Václav Čihák představil konkrétní problémové lokality, které byly řešeny ve veřejné anketě. Její výsledky shrnul Jan Ivanega. Dotazníkového šetření se účastnilo 837 respondentů, tedy 10,5% obyvatel města, což dokládá velký zájem veřejnosti (jinde bývá účast podstatně menší). Ankety se zúčastnili respondenti napříč pohlavími, vzděláním i věkem. Ve městě se pohybujeme zdaleka nejvíc pěšky, přičemž občanům vadí estetické i technické překážky v chůzi (jednoduše řečeno: špatné chodníky, bariéry, nedořešená průchodnost pro pěší i všeobecná neupravenost řady veřejných prostorů). Jako nejbolavější místo města bylo jasně označeno Hlinecké sídliště, na němž respondentům shodně vadí neupravenost prostředí, nedostatek možností pro volnočasové aktivity i parkovacích míst a nedostatek zeleně. Následovala panelová diskuse, jíž se zúčastnily zástupkyně Nadace Proměny Karla Komárka, městský architekt Chrudimi Marek Janatka, citovaný Miroslav Vodák a starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalik, který během svých několika volebních období ve funkci dokázal z provinční obce systematicky vybudovat pulzující centrum současné architektury s dobrými veřejnými prostory. V diskusi byly probírány podmínky vzniku kvalitních veřejných prostorů. Zkušenosti odborníků i samospráv odjinud ukazují, že nezáleží na penězích, ale především na vůli k realizaci dobrých nápadů, na ochotě naslouchat, schopnosti nechat si poradit a povědomí o tom, čeho chceme ve veřejném prostoru dosáhnout (tedy na dlouhodobé vizi města, k níž lze dojít konsenzuální diskusí občanů, samosprávy a odborníků). Zdůrazněna byla potřeba kvalitního zadání, které je nezbytnou podmínkou dobrého výsledku. Zaznělo také, jak poznat kvalitní veřejné prostory – jsou to ta místa, kde se lidé přirozeně a rádi sdružují za účelem různorodých aktivit ve volném čase. Ze setkání, které mělo velmi konstruktivní a věcný charakter, vzešel velmi konkrétní a snadno uskutečnitelný podnět: panelisté doporučili samosprávě, aby podnikla konkrétní kroky k hledání městského architekta, tedy odborníka, který v dlouhodobém horizontu (překračujícím volební období) pomáhá samosprávě právě se stanovováním priorit i s jejich naplňováním. Podporu myšlence v obecné rovině vyjádřili starosta Ivo Machálek, radní pro investice Tomáš Tvrdík i přítomní opoziční zastupitelé. Věříme, že nezůstane jen u slov. Diskuse na Sokolovně byla jen začátkem celoročních aktivit projektu. S podporou Nadace Proměny Karla Komárka proběhne letos ještě workshop pro děti i dospělé na téma veřejného prostoru. Již tradiční Den architektury se letos zaměří na zkoumání možností zkvalitnění prostoru na Hlineckém sídlišti a připravujeme i druhé veřejné setkání, na kterém pokřtíme brožuru shrnující naše poznatky. V získávání podnětů veřejnosti projektový tým pokračuje – na výstavě prací žáků a studentů místních škol na Sokolovně je umístěna pocitová mapa, na níž můžete sdílet své poznatky o veřejném prostoru města. Těšíme se na vaše podněty!