Den architektury 2019 / Týn nad Vltavou – Hlinecké sídliště

V září proběhl Den architektury na Hlineckém sídlišti
Hlinecké sídliště se také stalo předmětem komentované prohlídky, která se uskutečnila 29. září 2019 v rámci celostátní akce Den architektury. Historik architektury Jan Ivanega shrnul svým poutavým výkladem vývoj všech týnských sídlišť – včetně těch na Malé Straně (ulice Vojnova, Orlická, Malostranská atd.) či v Sakařově ulici. Připomněl také některé urbanistické, architektonické i výtvarné kvality Hlineckého sídliště (např. reliéf na fasádě kulturního domu – vedle hospody; toto dílo odkazuje na týnskou vorařskou minulost a pochází od předního českého keramika Bohumila Dobiáše ml., pedagoga bechyňské keramické školy a Vysoké školy umělecko-průmyslové).

Než proběhla komentovaná prohlídka sídliště, pokřtila teoretička architektury Markéta Pražanová drobnou publikaci Týn nad Vltavou – město pro život. Tato publikace shrnuje celoroční aktivity realizované v rámci stejnojmenného projektu zaměřeného na kvalitu veřejných prostranství v Týně nad Vltavou. Brožura připomíná výsledky výše zmíněné ankety mezi občany, práce žáků a studentů místních škol i závěry diskusního setkání s odborníky a představiteli města, které se uskutečnilo 13. března 2019 v Sokolovně. (Celoroční projekt „Týn nad Vltavou – město pro život“ vznikl z vlastní iniciativy týnských občanů – architekta Václava Čiháka, historika architektury Jana Ivanegy a teoretičky architektury Markéty Pražanové, kterým se na podzim loňského roku podařilo získat grant od Nadace Proměny Karla Komárka ve výši 68 000 Kč na osvětovou činnost zaměřenou na zvýšení kvality veřejného prostoru – částka byla použita na honoráře pozvaných odborníků a tisk brožury.)

Architekt Václav Čihák provedl padesátku zájemců Hlineckým sídlištěm a vysvětlil na vybraných příkladech možnosti nakládání s veřejným prostorem i kvalitní řešení parterů panelových domů u nás i v zahraničí. Upozornil, že k řešení takto rozlehlého území (s rozlohou 17 ha, což odpovídá velikosti téměř celé památkové zóny Týna nad Vltavou) je nutné přistupovat komplexně a naplňovat postupně jasnou vizi. Problémem totiž nejsou jen špatné povrchy komunikací a parkování, ale také izolovanost sídliště a jeho napojení na město, chybějící funkční centrum (náměstí) atd.

Článek o akci ve zpravodaji Vltavín 11/2019