Lokality

V projektu řešíme následující lokality:

 1. Obchodní dům Bety, proluka a parkoviště:

  Lokalita 1 - OD Bety, proluka
  NEGATIVA/HROZBY: Esteticky nevhodná proluka před Billou vzniklá demolicí původních staveb narušuje uliční prostor Horního Brašova. Využití pouze pro vyhrazené parkoviště degraduje historickou hodnotu místa. Rozlehlá organizace zásobovacího dvora a navazující velkokapacitní kaskádové parkování bez dalšího využití znehodnocuje celé toto území.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Velký potenciál místa s ohledem na těsnou blízkost centra, případná vhodná zástavba proluky by odclonila parkoviště před Billou a opticky zredukovala objem obchodního domu při pohledu z Horního Brašova. Kaskádové parkoviště pod poštou nabízí plochy pro hodnotnou zástavbu navazující a posilující centrum města. Nové domy by měly obsahovat parkovací stání určená i pro veřejnost v obdobném počtu jako nyní. Město stále má možnost přikoupit spodní část parkoviště.

 2. Vinařického náměstí

  Lokalita 2 - Vinařického náměstí
  NEGATIVA/HROZBY
  : Historické náměstí je nyní odtrženo od dění ve městě. Ztratilo svůj charakter díky komunikačním a pohledovým bariérám (nepropustná zeleň, silnice upřednostňující auta), které rozdělily náměstí do tří spolu nekomunikujících částí (park u školy, parkoviště, spodní strana náměstí). Hlavní pěší propojení s centrem města vede přes zanedbané prostory podchodu a jeho předpolí.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Způsob plného využití objektu školy má značný vliv na život na náměstí a možný rozvoj obchodních aktivit v přilehlých domech. Vhodnou úpravou zeleně a komunikace lze posílit ucelenost náměstí.

 3. Zámecké nádvoří včetně zadního traktu radnice

  Lokalita 3 - Zámecké nádvoří
  NEGATIVA/HROZBY
  : Nedostatečné prostory knihovny, skladovací prostory muzea na úkor výstavních prostor, nevyužitý objekt bývalé hasičské stanice, stísněné prostory ZUŠ a galerie, plně nevyužitá nádvoří a půda muzea pro další aktivity. Absence smuteční síně ve městě.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Vhodným provozním a funkčním řešením lze posílit kulturně vzdělávací centrum, které může mít nadregionální renomé, jak v interiérových, tak exteriérových prostorech (např. i veřejný prostor pro umění). Nutné dořešení umístění a návaznosti na plánovanou smuteční síň.

 4. Nábřeží Valcha a předpolí starého mostu

  Lokalita 3 - Valcha a předpolí starého mostu
  NEGATIVA/HROZBY
  : Jasně nedefinované parkování s dominancí ploch pro automobily, nesourodé předpolí mostu, přemíra asfaltových ploch. Navazující levé nábřeží mezi mosty nenabízí vhodný přístup do řeky a rozlehlá travnatá plocha neposkytuje dostatek vyžití.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Předpolí technické památky – mostu nabízí dostatek prostoru pro kultivované řešení zeleně, chodníků, míst pro odpočinek, umělecká díla. Navazující levé nábřeží mezi mosty umožňuje klidné koupání v řece s výhledem na panorama centra města včetně úpravy vstupů do řeky, vytvoření příjemného intimnějšího prostoru pro relaxaci s doplněním volnočasových aktivit při zachování volného prostoru pro pořádání sportovních akcí.

 5. Areál ZŠ Malá Strana, prostory mezi BD Orlická

  Lokalita 5 - areál ZŠ Malá Strana a ul. Orlická
  NEGATIVA/HROZBY
  : Nevyužité prostory mezi bytovými domy v ulici Orlická bez kultivované zeleně a posezení. Rozlehlý, ale málo prostupný areál včetně ZŠ. Stísněný chodník podél vytížené komunikace kolem čerpací stanice.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Areál se nachází v těžišti Malé Strany a může tak fungovat jako volnočasový relaxační areál (dětská hřiště, sportoviště, komunitní zahrada apod.) pro širokou veřejnost, prorůstající mezi bytovými domy až na Orlickou ulici.

 6. Bývalá kotelna, okolí pomníku

  Lokalita 6 - Malá Strana - bývalá kotelna, okolí pomníku
  NEGATIVA/HROZBY
  : Chybí přirozené centrum Malé Strany. Zchátralý a nevyužitý objekt bývalé kotelny v centru sídliště. Neuspořádané prostranství v okolí pomníku.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Objekt bývalé kotelny lze nahradit multifunkčním objektem s velkokapacitním parkováním, které by řešilo nedostatek parkovacích míst na celém sídlišti. Možnost vytvoření lokálního centra (komunitní / mateřské centrum, klubovny, sportovní aktivity, kavárna…), včetně úpravy navazujících prostranství a okolí pomníku.

 7. Prostor od parkoviště Terna k ul. Budějovická

  Lokalita 7 - Prostor mezi Ternem a ul. Budějovická
  NEGATIVA/HROZBY
  : Komplikovaná prostupnost pro pěší, nekvalitní veřejná prostranství – první vizuální obraz města na cestě z ČB.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Možné zvýšení kapacity parkování pro přilehlé sídliště, kultivace zeleně a prostorů kolem obchodních domů.
  Posílení hlavních pěších tahů.

 8. Areál bývalých kasáren včetně gymnázia

  Lokalita 8 - Areál bývalých kasáren
  NEGATIVA/HROZBY
  : Územní rozlehlost, prolínání bydlení a průmyslu. Je vhodné umístění gymnázia mimo centrum města na periferii?
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Komplexní řešení rozvojových ploch s jasnou vizí a využití potenciálu řeky může vést k celkovému zatraktivnění místa. S tím souvisí i vhodné umístění domu pro seniory včetně řešení navazujících ploch. Po dokončení ulice Průmyslová dojde ke zklidnění ulice Havlíčkova.

 9. Hlinecké sídliště

  Lokalita 9 - Hlinecké sídliště
  NEGATIVA/HROZBY
  : Veřejná prostranství jsou v ulicích redukována na plochy pro parkování, nekvalitní zeleň, vyžilé povrchy chodníků a komunikací. Vnitrobloky jsou povětšinou holé bez zeleně, laviček a jakékoliv další vybavenosti. Absence obchodního parteru u náměstí Mládeže. Minimum sportovních ploch a dětských hřišť.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Panelové domy vytvářejí polouzavřené dvory a klasické uliční prostory s centrální plochou pro občanskou vybavenost. Celkovým systémovým řešením parkovacích míst lze uvolnit přehuštěné plochy ulic od aut a uzpůsobit je více potřebám chodců, doplnit mobiliářem a zelení. Vnitrobloky mohou být členěny na soukromé zahrádky u přízemních bytů a poloveřejnou část se vzrostlou zelení a mobiliářem dle požadavků jednotlivých bytových bloků. Posílení obchodního parteru na náměstí Mládeže rozšířením služeb a obchodních aktivit zvýší atraktivitu tohoto lokálního centra Hlinek s možným doplněním o podzemní parkování.

 10. Areál hotelu Blanice

  Lokalita 10 - Areál Blanice
  NEGATIVA/HROZBY
  : Areál Blanice kvůli propojovací chodbě mezi objekty vytváří bariéru v území. Neutěšený je i prostor parkoviště před hotelem.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: V rámci budoucích úprav po plánované dohodě s ČEZ by šlo volně pracovat se čtyřmi spodními objekty areálu. K diskuzi bude hledání nového využití areálu a řešení prostoru parkoviště.
  NEGATIVA/HROZBY: Areál sběrných surovin a stavebnin nevytváří svým využitím městotvorné prostředí. Navazující louky kolem ulice Polní jsou nevyužité, ale současně tvoří předpolí cca 20 ha určených pro rozvoj bydlení.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Celý blok s areálem sběrných surovin lze postupně zapojit do uliční sítě a využít ho pro veřejnou vybavenost (obchody, služby…) pro okolní plochy bydlení. Rozvojové plochy určené převážně pro bydlení by měly být
  řešeny tak, aby bylo pamatováno na kvalitu veřejného prostoru – ulice, náměstí, plochy pro relaxaci,
  cyklostezky, zeleň a zabránilo se tak vzniku rozlehlého nekvalitního satelitu.

 11. Areál sběrného dvora, stavebniny, rozvojové plochy za ulicí Polní

  Lokalita 11 - Areál stavebnin a sběrného dvora
  NEGATIVA/HROZBY
  : Areál sběrných surovin a stavebnin nevytváří svým využitím městotvorné prostředí. Navazující louky kolem ulice Polní jsou nevyužité, ale současně tvoří předpolí cca 20 ha určených pro rozvoj bydlení.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Celý blok s areálem sběrných surovin lze postupně zapojit do uliční sítě a využít ho pro veřejnou vybavenost (obchody, služby…) pro okolní plochy bydlení. Rozvojové plochy určené převážně pro bydlení by měly být řešeny tak, aby bylo pamatováno na kvalitu veřejného prostoru – ulice, náměstí, plochy pro relaxaci, cyklostezky, zeleň a zabránilo se tak vzniku rozlehlého nekvalitního satelitu.

 12. Sportovní areál

  Lokalita 12 - Sportovní areál
  NEGATIVA/HROZBY
  : Esteticky zanedbaný prostor mezi Sokolovnou a sportovní halou, nevyužívaný atletický ovál, absence volně přístupných sportovišť, neutěšený stav tribuny.
  POZITIVA/PŘÍLEŽITOSTI: Lze vytvořit lehkoatletický areál s odpovídajícím zázemím využívaný nejen školami (případně přesunutým gymnáziem), ale i veřejností. Možné doplnění volně přístupných volnočasových sportovišť spolu s parkovými úpravami např. v duchu původní arcibiskupské zahrady zámku apod. může zvýšit atraktivitu celého areálu pro široké okolí.