Den architektury 2023

Horní Brašov a nakupování v Týně nad Vltavou

Neděle 1. 10. 2023 od 14 hodin

MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad Vltavou

Ulice Horní Brašov bývala obchodní tepnou plnou krámků a korzujících lidí. Starou zástavbu částečně nahradil obchodní dům Bety z 80. let. Postupně se však život z Horního Brašova i centra města vytrácí…

Přednášky a diskuse o historii i současnosti nakupování v Týně nad Vltavou spojené s exkursí na střechu obchodního domu Bety. Vystoupí: Václav Čihák – architekt, Jiří Hladeček – historik, Markéta Pražanová – teoretička architektury.

Organizuje: občanská iniciativa Týn nad Vltavou – město pro život (Ing. arch. Václav Čihák, PhDr. Markéta Pražanová) ve spolupráci s MCKV v Týně nad Vltavou v rámci celorepublikového festivalu Den architektury

www.denarchitektury.cz

Více informací:

Přednášky a diskuse

Na dobových fotografiích uvidíme, jak se vzhled ulice Horní Brašov vyvíjel, které domy byly demolovány. Připomeneme si trendy nakupování za posledních sto let, od soukromých prodavačů, po budování obchodních domů v 80. letech, až po současnou výstavbu nákupních zón na předměstích.

Exkurse do OD BETY

Po přednáškách a diskusi bude následovat prohlídka běžně nepřístupných prostor obchodního domu Bety včetně procházky po střeše s výhledem na město.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080354492007

Den architektury – Horní Brašov a nakupování v Týně nad Vltavou

První říjnová neděle byla v Týně nad Vltavou již po sedmé věnována Dni architektury. Uspořádala ho opět občanská iniciativa Týn na Vltavou – město pro život ve spolupráci s Městským centrem kultury a vzdělávání a spolkem KRUH. Přednášky o historii i současnosti nakupování v našem městě se uskutečnily v kulturním domě Sokolovna, navázal doprovodný program na ulici Horní Brašov a v obchodním domě Bety. Akce se zúčastnilo více než 120 zájemců.

Den architektury zahájila organizátorka akce PhDr. Markéta Pražanová, která zároveň stručně představila v souladu s programem celorepublikového festivalu Den architektury život a dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723) a Karla Pragera (1923–2001), jejichž významná výročí si letos připomínáme.
Hlavním cílem akce však bylo zmapovat trendy nakupování v Týně nad Vltavou, od pultového prodeje v menších obchodech, po vznik samoobsluh a velkých obchodních domů, až po rozvoj nákupní zóny na periférii města.
Mgr. Jiří Hladeček, historik z Městského muzea v Týně nad Vltavou, ve svém vystoupení hovořil o historickém vývoji ulice Horní Brašov, která bývala pulzující obchodní tepnou města plnou malých krámků. Zhlédnout jsme mohli mapy, dobové fotografie i kresby z počátku 20. století. Jak malebně působila ulice s korzujícími lidmi před hotelem Emanuela Hájka, vinárnou Filipiny Rödlové, brankou směrem do Tyršovy ulice, obchodem látek Anny Skalové a provazníka Františka Skaly… Viděli jsme i obrázky z dalších let, a nakonec i z roku 1989, kdy byla zahájena na parcele po demolovaných domech č. 19–23 výstavba obchodního domu Bety.
Období bourání starých domů i celých čtvrtí v centrech měst v 60.–80. letech 20. století a jejich nahrazování jak bytovou výstavbou, tak občanskou vybaveností – v tomto případě velkými obchodními domy Prior – shrnula PhDr. Markéta Pražanová. Promítnuty byly OD Prior na náměstích v Jihlavě, Sedlčanech, Prostějově, Českých Budějovicích atd. Kromě necitlivých zásahů staveb obchodních domů do center měst upozornila také na výjimečné stavby s vysokou architektonickou kvalitou, z nichž byly některé zapsány na seznam nemovitých kulturních památek – např. Kotva a Máj. Požadavky a normy priorizace představila také na vltavotýnské Bety.
Současnou situaci, kdy se jezdí na nákupy automobilem do pro chodce nevlídných nákupních zón na periferii měst, zrekapituloval Ing. arch. Václav Čihák. V kontrastu s fungováním nákupních zón v Týně nad Vltavou uvedl příklady dobré architektonické a urbanistické praxe z jiných obcí, především Litomyšle, která má promyšlenou regulaci i estetiku obchodů. Na závěr své přednášky shrnul možnosti samosprávy při regulaci zásahů ve městě i při boji proti tlaku investorů včetně koncentrace obchodních řetězců na jednom místě. Rovněž zmínil nově vzniklou pozici městského architekta v Týně nad Vltavou, díky němuž se snad podaří dlouhodobě udržet komplexnější vizi rozvoje města.
Následovala diskuse mezi organizátory a obyvateli města o tom, jaký způsob nakupování mají nejraději a také o tom, jak oživit centrum města. Občané vyjádřili jednoznačný nesouhlas s koncentrací obchodů na okraji Týna.
Do letošního ročníku Dne architektury se tentokrát zapojila také kurátorka a konceptuální umělkyně Petra Svoboda Herotová. Inspirována dobovými fotografiemi ulice Horní Brašov, rozhodla se zabývat typografií a vývěsními štíty obchodů. Řadu z těchto již neexistujících nápisů přenesla ve skutečné velikosti na karton a repliky štítů za pomoci účastníků Dne architektury rozmístila po ulici Horní Brašov na místa, kde se obchody v minulosti skutečně nacházely. Mohli jsme tak na chvíli postát třeba pod nápisem „Antonín Pechoč“ a ve svých myslích se přenést do jeho sedlářství, které stálo na místě dnešního parkoviště OD Bety. Do dob, kdy býval Horní Brašov příjemným korzem. Dnes se už ale život z Horního Brašova i centra města postupně vytrácí.
Následovala prohlídka nepřístupných částí obchodního domu Bety. Přes místnosti se vzduchotechnikou jsme vystoupali na střešní terasu, která je běžně veřejnosti nepřístupná. Den architektury tak završil dechberoucí výhled na ulici Horní Brašov, náměstí i řeku Vltavu.
Děkujeme za spolupráci zaměstnancům MCKV v Týně nad Vltavou, dále paní Prachové za zapůjčení papírového modelu centra Týna nad Vltavou, který sestavil Milan Heřmanský, a v neposlední řadě děkujeme panu Václavu Novotnému za zprostředkování přístupu na střechu OD Bety.
Akce se konala v souladu s cíli celorepublikového festivalu Den architektury: upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. V jednom z rozhovorů se kdysi představitelka pražského spolku KRUH Marcela Steinbachová zmínila, že řada akcí se věnuje i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to jak po společenské stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. A že je proto velmi cenná spolupráce s místními spolky či architekty. Jsme proto rádi, že se nám podařilo cíle festivalu i tentokrát naplnit.

Markéta Pražanová, Václav Čihák
Občanská iniciativa Týn nad Vltavou – město pro život

Foto Miroslav Bžoch

Psáno pro měsíčník Vltavín 11/2023